از بعد فنی می توان انواع چاپ رنگی یا به نوعی روش هایی که می توان با آنها رنگ را بوسیله چاپ بازآفرینی کرد در 3 نوع متمایز از هم طبقه بندی کرد:

1. روش ساختگی
2. روش موضعی
3. روش پروسس

روش ساختگی (Fake)
روشی است که در آن یک رنگ مشخص بر روی یک ورق چاپی که خود دارای رنگ است چاپ می شود. در این روش مرکب می تواند در هر رنگی بر روی ورق رنگی چاپ شود اما باید توجه داشت که بر روی ورق تنها یک رنگ وجود داشته و در هنگام چاپ هم تنها یک لایه از مرکب مورد نظر بر روی آن چاپ می شود. رنگی که در نهایت دیده می شود یک رنگ ساختگی است.

روش موضعی
مرکب هایی که در رنگ خاص ساخته شده و یا از ترکیب چند نوع مرکب دیگر برای یک منظور مشخص ساخته شده اند مرکب موضعی (Spot color) نامیده می شوند. رنگهای موضعی ممکن است با استفاده از سیستم های ترکیب رنگ ( مثل بخشی از سیستم مدیریت رنگ پنتون) یا صرفا با ترکیب های دست ساز با توجه به سفارش طراحان ساخته شوند. در یک سیستم ترکیب رنگ برای ساخت رنگ های موضعی از کتابچه های خاص همان سیستم رنگ استفاده می شود. در این کتابچه ها نمونه رنگ های موضعی بر روی کاغذهای روکش دار و بدون روکش چاپ و همه رنگ ها شماره گذاری و فرمول های ترکیب آنها با هم مشخص شده است. اگر طراحی سفارش ساخت یک رنگ موضعی را به چاپخانه بدهد، چاپخانه با استفاده از این کتابچه ها و یافتن ترکیب مشخص آن رنگ را خارج از سیستم چاپ می سازند در غیر این صورت آنها با ترکیب دستی رنگ ها و آزمون خطا رنگ مورد نظر را به دست خواهند آورد.
روش پروسس (Process Color)
اصطلاح پروسس اشاره به استفاده از 4 رنگ مخصوص چاپ ( سایان، ماژنتا ، زرد و مشکی ) و ترکیب چاپی آنها برای ساختن رنگ ها دارد. از آنجا که مرکب ماده ای نیمه شفاف است هنگامی که چند لایه مرکب با رنگ های مختلف بر روی هم چاپ شوند هر لایه برای لایه زیرین خود به مانند فیلتر عمل کرده و همه لایه بصورت ترکیبی در یک رنگ مشخص دیده می شوند. بنابراین با توجه به خاصیت مذبور می توان از ترکیب 4 رنگ چاپی ( موسوم به رنگ های کاهشی) برای بازسازی محدوده مشخص و البته نسبتا وسیعی از رنگ های قابل رویت استفاده کرد. از روش پروسس برای چاپ تصاویر سایه روشن دار رنگی استفاده می شود. 

موفق باشید 
تالیف : امین زردوزی

انجمن مجید انلاین